• Контакт
 • Именик

  Министарство правде

  Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

  ПИБ: 108510096

  Матични број: 17855204

  Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

  Послови Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама обављају се у просторијима у Београду у Палати Србија, Михајла Пупина број 2.

  Број телефона: 011 / 7 - 858 - 000

  Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs (радно време за пријем електронских поднесака је искључиво од 07.30 до 15.30, не гарантујемо поступање по поднесцима који стигну пре или наког назначеног радног времена)

  СМС поруке: 065 / 9 - 858 - 000

  Скајп: pravdars

   

  Сходно Закону о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) орган и странка опште у писаном или усменом облику, на брз и ефикасан начин, али тако да се омогући правна сигурност и економичност поступка.

   Странка електронским путем општи са органом ако се претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом одређено.

  Ако електронски документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, орган захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди и обавештава странку да ће се, ако не поступи у датом року, сматрати да није ни поднела документ.

  Поднесак мора да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би по њему могло да се поступа, а нарочито: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште, седиште и назив органа коме се подноси, управну ствар која је предмет поступка, сврху поднеска, адресу на коју орган странци треба да доставља акте и потпис подносиоца поднеска.

   

  Прес служба

  Ел. пошта: press@mpravde.gov.rs
  Телефон: 011/3620 497

  Сектор за правосуђе

  Одељење за правосудне професије

  011 3622 350

  011 3622 357 

  Одељење за надзор у правосудним органима 

  011 3622 346

  Електронска пошта: 

  kontakt@mpravde.gov.rs

  Информације о правосудним испитима

  Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

  011 3622 357 

  Одсек за остваривање права на накнаду штете

  Телефон: 011 / 7 - 858 - 000

  Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

   

  Руководство

  Контакти руководства Министарства правде се могу погледати овде.

  Одржавање веб презентације

  Одсек за е-правосуђе

  Дарко Бошковић 

  kontakt@mpravde.gov.rs

  011 78 58 000 

  Лице за заштиту података о личности

  Душан Кузмановић

  dusan.kuzmanovic@mpravde.gov.rs

  011/362-0698

  Дирекција за управљање одузетом имовином

  Адреса електронске поште: direkcija@mpravde.gov.rs

  Телефон:  011/3622-460

  Управa за извршење кривичних санкција

  Телефон: 011/363-1026
  Телефон: 011/3616-550

  Сектор за нормативне послове

  Телефон: 011/ 3620 496

  Електронска пошта:  kontakt@mpravde.gov.rs

  Сектор за материјално финансијске послове

  Телефон: 011/3620-561

   Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

   

  Секретаријат Министарства правде

  Телефон: 011 78 58 000

  Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

   

  Сектор за европске интеграције

  Контакт телефон: 011/3620-458

  Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs