Адреса: Немањина број 22-26. 11000  Београд

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа  

Адреса електронске поште: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на:

-          кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;

-          припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање;

-          поступак пред судовима; управни спор;

-          организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче;

-          извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање;

-          изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку;

-          адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ;

-          судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа;

-          међународну правну помоћ;

-          управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела;

-          заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења;

-          припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда;

-          припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције;

-          припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница;

-          припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података;

-          стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.