Адреса: Немањина број 22-26. 11000  Београд

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа  

Адреса електронске поште: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Министарство правде обавља послове државне управе који се односе на: 

 

- кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;

- припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе;

- наслеђивање;

- поступак пред судовима;

- управни спор;

- организацију и рад правосудних органа;

- правосудни испит;

- стручно усавршавање носилаца правосудних функција и правосудних професија;

- судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција;

- рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење;

- прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом;

- доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука;

- припрему прописа у вези са програмом заштите у кривичном поступку;

- координацију служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

- адвокатуру и друге правосудне професије;

- бесплатну правну помоћ;

- судску стражу;

- статистику и аналитику рада правосудних органа и правосудних професија;

- одржавање, развој и координисање правосудног информационог система;

- међународну правну помоћ;

- управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела;

- припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда;

- припрему прописа у области борбе против корупције;

- усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције;

- припрему прописа о црквама и верским заједницама;

- регистар цркава и верских заједница;

- припрему прописа о заштити података о личности и тајности података;

- надзор над применом прописа који уређују тајност података;

- програмирање, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из делокруга тог министарства;

- координацију активности осталих институција у оквиру свог делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења спровођења пројеката који се финансирају из средстава развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.