Јавни позив за издавање дозвола за посредовање и упис у Регистар посредника

Министар правде  на основу  чл. 40  и 42. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014) и чл. 2, 3. и 4. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање („Службени гласник РС”, број 55/2014), а у вези са чланом 33. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), објављује јавни позив за издавање дозвола за посредовање у решавању спорова и упис у Регистар посредника:
 
I
 
 За обављање послова посредника лице мора да испуњава следеће услове:
 
-да је пословно способно;
-да је држављанин Републике Србије;
-да је завршило основну обуку за посредника;
-да има високу стручну спрему;
 -да није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини  недостојним за обављање послова посредовања;
-да има дозволу за посредовање;
-да је уписано у Регистар посредника.
 

 

II

Уз захтев за издавање дозволе за посредовање и упис у Регистар посредника подносилац захтева  доставља  доказе о испуњености услова за издавање дозволе за посредовање, и то:

 

1 - фотокопију  дипломе о стеченом високом образовању оверену пред надлежним органом;

2 - доказ о завршеној основној обуци за посредника;

3 - извод електронског читача личне карте или оверену фотокопију  личне карте без чипа;

4 - доказ о уплати таксе  прописане посебним законом.

5 - извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној копији);

6 - уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији, не старије од шест месеци);

7 - извод из казнене евиденције МУП РС;

8 - Уверење да се лице не налази под старатељством, односно у евиденцији штићеника, коју издаје Градски завод за социјални рад у месту пребивалишта лица на које се уверење односи.

 

Документа под бројем 5-8 подносилац захтева може доставити уз захтев или затражити од Министарства правде да иста прибави службеним путем, у ком случају је неопходно да попуни и потпише изјаву и да исту приложи уз захтев. За лица рођена ван територије Републике Србије, потребно је навести општину у којој је лице уписано у књигу држављана.

У случају да Министарство правде прибавља наведена документа, време потребно за издавање дозволе за посредовање и упис у регистар се продужава за време које је неопходно да министарство прибави документа службеним путем.

 

НАПОМЕНА: Лица која се до дана почетка примене Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014) налазе на списковима посредника које воде надлежни судови и други органи или на списку посредника Центра за посредовање, као и лица која су до почетка примене овог закона завршила програм обуке за посреднике, у складу са Правилником програма обуке за посредника ("Службени гласник РС", број 44/05), нису обавезна да заврше основну обуку за посреднике прописану новим законом.

 
III
 
Захтев за издавање дозволе за  посредовање и за упис у Регистар посредника  тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни бројеви  9. и 19, у укупном износу од 2.150,00, и то 550,00 динара на име решења у вези са поднетим захтевом, а за решење о упису у Регистар посредника 1.600,00 динара

Такса се уплаћује на број жиро рачуна 840-742221843-57, модел и позив на број 97 50-016, сврха уплате „Републчка административна такса“, прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев сa доказима доставити на адресу: Министарство правде  Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Јавни позив за издавање дозвола за посредовање и упис у Регистар посредника”.

 

Захтев се подноси на обрасцу који је одштампан уз јавни позив или се може преузети овде.

Контакт за давање обавештења поводом јавног позива за именовање посредника: телефон број 011/3622-357, e-mail: posredovanje@mpravde.gov.rs