Притужбе на рад посредника

Притужбе на рад посредника/медијатора

Посредник спроводи посредовање на начин који сматра одговарајућим, узимајући у обзир предлоге страна, околности случаја и потребу за брзим решењем спорног односа.

Посредник не може да намеће странама решење, да даје обећања и правне савете, нити да гарантује одређени исход посредовања.

Посредник је дужан да:

1)      посредује у складу са начелима посредовања, стандардима посредовања садржаним у актима Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе и Етичким кодексом посредника;

2)      у породичним споровима поступа у складу са начелом заштите најбољег интереса детета;

3)      спроведе и оконча поступак посредовања у најкраћем року;

4)      странама поднесе обрачун трошкова;

5)      уважавајући све околности случаја, странама обезбеди равноправан положај;

6)      се изузме из поступка посредовања у коме има лични интерес или ако из других разлога није у могућности да поступа непристрасно;

7)      обавести стране о свим околностима које би могле да доведу у сумњу његову непристрасност (посредник може спроводити поступак посредовања и у случају када се стране, након што су обавештене о постојању одређених околности, сагласе да он/она води поступак).

Посреднику се одузима дозвола за посредовање уколико се у посредовању не придржава правила поступка предвиђеним Законом о посредовању у решавању спорова.

Предлог за одузимање дозвола за посредовање могу поднети суд или други орган који води поступак и министарство.

Уколико сматрате да се посредник није придржавао правила поступка, можете поднети  притужбу Министарству правде. Образац притужбе можете наћи овде.

Након разматрања ваше притужбе, Министарство правде подноси предлог за одузимање дозволе за посредовање Комисији именованој од стране министра. Комисија разматра предлог за одузимање дозволе за посредовање на основу приложених доказа, те да ли се посредник у поступку посредовања придржавао правила поступка у складу са Законом.

Комисију чине три члана, и то по један из реда судија, посредника и министарства, које именује министар на период од четири године. О предлогу за одузимање дозволе за посредовање Комисија одлучује једногласно. Када Комисија утврди да су испуњени услови за одузимање дозволе за посредовање, доставља министру на одлучивање записник о свом раду са образложеним предлогом одлуке о одузимању дозволе за посредовање. Министар на предлог комисије доноси одлуку о одузимању дозволе за посредовање.