Сектор за правосуђе

Сектор за правосуђе обавља послове који се односе на:

- послове правосудне управе у судовима и тужилаштвима, вршења надзора над обављањем послова правосудне управе у судовима и у јавним тужилаштвима;

- вршење надзора над радом Државног правобранилаштва;

- надзор над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавним тужилаштвима; 

- кадровске, аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на организацију и рад правосудних органа;

- утврђивање потребног броја приправника у судовима и тужилаштвима, утврђивање критеријума и мерила за утврђивање потребног броја судског и тужилачког особља;

- предлагање судија поротника Високом савету судства, предлагања мера (законодавне, организационе и материјалне) за унапређење рада правосудних органа;

- послове који се односе на правосудне професије (судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, извршитеље и јавне бележнике, посреднике-медијаторе), поступак именовања, надзора и праћења рада представника правосудних професија:

- послове стручног усавршавања јавних бележника, извршитеља и других правосудних професија;

- послове надзора Јавнобележничке коморе и Коморе извршитеља, послове подршке организовања правосудног испита;

- вођења регистра судских вештака, регистра посредника, именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља; послове подршке Дисциплинској комисији за утврђивање дисциплинске одговорности извршитеља и Дисциплинске комисије министарства за утврђивање дисциплинске одговорности јавних бележника;

- послове подршке Комисији за спровођење конкурса за именовање извршитеља, спровођење правосудног испита, испита за јавне бележнике, извршитељског испита;

- за праћења стања и рада у правосудним органима и примене прописа у области правосуђа и указивање на потребу нормативног уређења;

- послова у вези са  испуњавањем обавеза Републике Србије према Комисији за утврђивање ефикасности правосуђа–CEPEJ;

- послове који се односе на развој информационо-комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и унутрашњих јединица и органа у саставу Министарства (установа Управе за извршење кривичних санкција и Дирекције за управљање одузетом имовином);

- послове међународне сарадње у примени ИКТ у правосудним органима; примену ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

- сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима;

- реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа и друге послове који се односе на ИКТ у правосудним органима


У Сектору за правосуђе образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за надзор у правосудним органима;

Одсек за кадровске и аналитичке послове

Одељење за правосудне професије

Група за ИКТ системе у кривично-правној материји, прекршајној материји, унутрашњим јединицама Министарства и органима управе у саставу Министарства

Група за ИКТ системе у грађанско-правној и управној материји

 

Телефон: 011 78 58 000 

Руководилац: Помоћник министра Јелена Деретић