Одељење за надзор у правосудним органима

Одељење за надзор у правосудним органима:

-          обавља послове надзора над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужилаштву, предлаже мере за отклањање уочених недостатака, надзире извршење наложених мера;

-          саставља анализе, извештаје и обавештења на основу извршених прегледа, прикупљених података и извештаја;

-          врши надзор над поступањем правосудних органа по притужбама и представкама;

-          посебно врши надзор над поступањем у предметима у вези са прописаним роковима, а у складу са Уставом и међународним уговорима гарантованим људским правом на суђење у разумном року и другим људским правима;

-          налаже мере за отклањање неправилности и контролише њихово спровођење;

-          издаје упутства из области судске  управе; води евиденцију о извршеном надзору и о примљеним представкама; подноси извештаје о извршеном надзору;

-          прибавља извештаје о основаности притужбе и предузетим мерама;

-          прати стање и примену прописа у правосудним органима и у складу с тим предлаже доношење одговарајућих закона и других прописа из области правосуђа и друге послове из делокруга Одељења

Опширније информације о пословима Одељења за надзор можете пронаћи овде. 

Контакт телефон: 011/363 11 70

Руководилац: Начелник Јелица Цвејић