Одсек за кадровске и аналитичке послове

Одсек за кадровске и аналитичке послове:

-          обавља послове израде кадровских планова  правосудних  органа;

-          обавља послове вођења кадровске евиденције за запослене у правосудним органима;

-          обавља послове припреме сагласности на текст правилника којим се уређује унутрашње уређење и систематизација радних места у судовима, јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву;

-          обавља послове у вези са поступком именовања и престанком функције судије поротника;

-          прати примену прописа из области правосуђа указујући на потребу и правце нормативног уређења;

-          обавља и друге послове из делокруга Одсека

 

Руководилац: Шеф Одсека Весна Ковачевић