Одељење за правосудне професије

Одељење за правосудне професије обавља послове који се односе на:

-          судске вештаке, судске тумаче, преводиоце, медијаторе-посреднике, јавне бележнике и јавне извршитеље;

-          вршење надзора над радом јавних бележника, извршитеља и других правосудних професија, на основу годишњег плана или на основу поднетих притужби;

-          давање правних мишљења и упутстава ради законитог и правилног обављања јавнобележничке, јавноизвршитељске и других делатности у оквиру правосудних професија;

-          вођење јавних регистара за судске вештаке, извршитеље, јавне бележнике и друге правосудне професије

-          обавља административно техничке послове  комисији за полагање испита за јавне бележнике и јавне извршитеље, као и комисији за њихово именовање;

-          организује стручно усавршавање и обуку за јавне бележнике, јавне извршитеље и друге правосудне професије, у оквиру пројеката и у сарадњи са одговарајућим коморама;

-          праћење рада међународних конференција  комора јавних бележника и јавних извршитеља, праћење стања и примене прописа из ових области;

-          указивање на потребу и правце нормативног уређења и друге послове из делокруга Одељења