Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи

Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи  обавља послове који се односе на:

идентификацију и формулацију пројектних идeја и њихово представљање заинтересованим странама;

 

припрему предлога пројекта и осталих документа који се односе на процес програмирања и припрему пројеката у складу са одговарајућом процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора;

 

усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима;

 

припрему релевантне пројектне документације;

 

припрему и усклађивање предлога за стратешке и програмске документе и годишње и вишегодшње планове коришћења средстава из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава, као и координацију и консултације у процесу програмирања ИПА и међународне развојне помоћи са овлашћеним предлагачима и заинтересованим странама;

 

информисање о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима и програмима развојне међународне помоћи, предлагање пројеката у вези са реформским процесима у области правосуђа, као и других области из надлежности Министарства;

 

израду финалних верзија пројектних докумената у процесу припреме пројеката; вођење евиденције података и припрему извештаја који се односне на процес припреме пројеката;

 

старање о реализацији послова Сектора као ИПА јединице министарства у оквиру система индиректног односно децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ;

 

спровођење мера  за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантним процедурама;

 

сарадња са државним органима који су укључени у систем децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним органима, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Групе. 

 

Руководилац: Данка Васић - Јоксић, самостални саветник