Одељење за буџет и аналитичко-планске послове

Одељење за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на:

-          планирање прихода и расхода Министарства и правосудних органа у делу средстава за запослене, изградњу и унапређење капиталних капацитета правосудних органа и њихово опремање и средстава потребних за покриће других расхода правосудних органа у складу са надлежношћу Министарства (израда предлога финансијских планова, планова извршења буџета);

-          квалитативну анализу послова и организацију министарства и правосудних органа са аспекта потребних средстава;

-          праћење и анализу наплате судских такси, трошкова поступка и паушала;

-          предлагање стратегије развоја у финансирању правосуђа;

-          израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике;

-          израду плана реализације и праћење извршења буџетских средстава;

-          праћење и анализу утрошених средстава, праћење и анализу остварених програма индиректних корисника;

-          анализу позиција прихода и расхода индиректних буџетских корисника;

-          даје стручна мишљења и упутства;

-          обавља и друге послове из делокруга Одељења