Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативне и студијско-аналитичке послове који се односе на:

-          планирање прихода и расхода  Министарствa, правосудних органа у делу средстава за запослене;

-          планирање прихода и расхода за изградњу и унапређење капиталних капацитета правосудних органа и њихово опремање и срестава потребних за покриће других расхода правосудних органа у складу са надлежношћу Министарства;

-          извршење буџета Министарства и Управног инспектората и пренос средстава правосудним органима у делу расхода за запослене;

-          квалитативну анализу послова и организације министарства и правосудних органа са аспекта потребних средстава, евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање;

-          праћење и анализу наплате судских такси;

-          финансијско-рачуноводствене послове;

-          поступање са средствима судског депозита;

-          опремање и инвестиционо одржавање зграда правосудних органа;

-          имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и непокретне имовине Министарства и правосудних органа;

-          оранизацију и спровођење поступака јавних набавки за Министарство и правосудне органе у домену надлежности Министарства;

-          друге послове из области материјално-финансијских послова;

 

У Сектору за материјално-финансијске послове образоване су следеће уже унутрашње јединице: Одељење за буџет и аналитичко-планске пословеОдсек за финансијско-рачуноводствене пословеОдсек за јавне набавке и имовинско-правне послове и Одсек за инвестиције.

Контакт телефон: 011/3620-561

Руководилац: Помоћник министра Горан Џафић