Одсек за финансијско-рачуноводствене послове

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове oбавља финансијско рачуноводствене послове који се односе на:

-          извршење буџета Mинистарства и пренос средстава правосудним органима у делу расхода за запослене,  евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање, усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама;

-          успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и индиректним корисницима;

-          координација при састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна индиректних корисника;

-          обрада и евиденција и чување пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора;

-          сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података индиректних корисника;

-          обраду документације и давање налога за све врсте плаћања за Министарство и пренос средстава индиректним корисницима;

-          реализација уговора које је Министарство закључило за своје и потребе правосудних органа, даје стручна мишљења и упутсва и обавља и друге послове из делокруга Одсека