Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:

-          планирање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства и јавних набавки које Министарство спроводи за потребе правосудних органа;

-          израђује годишњи извештај и периодичне извештаје о реализацији јавних набавки Министарства;

-          обавља имовинско-правне послове и прати коришћење непокретности од стране правосудних органа;

-          припрема акте у вези са променом права коришћења на тим непокретностима;

-          води евиденцију о непокретностима у сарадњи са правосудним органима;

-          поступање са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије, води евиденције и базе података из своје надлежности, даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека.

Руководилац: шеф Одсека Јадранка Савић