Одељење за кадрове и послове планирања

У Одељењу за кадрове и послове планирања  обављају се послови који се односе на:

-      припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености Кадровског плана;

-      селекцију и избор кадрова; 

-      припрему Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству;

-      обуку, оцењивање и напредовање државних службеника;

-      припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника;

-      обједињавање планова и програма рада Министарства и праћење њиховог извршавања;

-      поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;

-      поступање по решењима и закључцима повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-      израду и ажурирање информатора о раду Министарства;

-      сарадњу са службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-      поступање по захтевима Заштитника грађана;

-      организацију службених путовања, у земљи и иностранству;

-      послове у вези са коришћењем службених возила; припрему обавештења и информација, у вези са променама у раду Секретаријата и осталих унутрашњих јединица у Министарству;

-      остваривање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа и друге послове из делокруга Одељења

 

У Одељењу за кадрове и послове планирања образују се следеће уже унутрашње јединице:  

         1.1. Група за кадровске послове;

         1.2. Група за техничко-оперативне послове

Руководилац: начелник Одељења Наташа Мандић