Група за надзор над тајношћу података

Група за надзор над тајношћу података обавља послове који се односе на:

-          праћење стања у области заштите тајних података;

-          учествује у припреми прописа који се односе на тајност података;

-          учествује у припреми мишљења Министарства на предлоге прописа других државних органа у области заштите тајних података;

-          непосредно врши инспекцијски надзор органа јавне власти у области заштите тајних података, примене критеријума за означавање тајних података, као и примене општих и посебних мера заштите тајних података Републике Србије и страних тајних података;

-          непосредно врши контролу спровођења мера обезбеђења, коришћења, размене и других радњи обраде тајних података и без претходног обавештавања органа јавне власти;

-          врши послове надзора и контроле уступања тајних података физичким и правним лицима који пружају услуге органима јавне власти;

-          налаже мере органима јавне власти за унапређивање заштите тајних података;

-          подноси кривичне пријаве, захтеве за покретање прекршајног поступка и предлаже покретање другог поступка због повреда одредаба Закона о тајности података; 

-          сарађује са органима јавне власти у спровођењу тог закона у оквиру своје надлежности;

-          обавља и друге послове који су предвиђени тим законом и прописима донетим на основу тог закона;

-          припрема годишњи извештај који министар надлежан за правосуђе подноси надлежном одбору Народне скупштине о активностима у спровођењу и контроли примене Закона о тајности података;

-          води евиденције предвиђене прописима о тајности податка из делокруга Групе

 

Контакт телефон: 011/264 16 99

 

Руководилац: Виши саветник Златко Петровић