Јавне набавке

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга мобилне телефоније - централизована јавна набавка број 4/2020

Проширивање функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и система еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова ЈН 33/2020

Успостављање и одржавање сервиса за електронско слање података државним органима - ЈН 31/2020

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка радних станице тип 2 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 2/2020

Израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 30/2020

Oдржавање и даљи развој информационог система за надзор над радом правосудних професија - ЈН 28/2020

Одржавањe и унапређење апликације Лурис - ЈН 29/2020

Проширење функционалности система за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа - ЈН 27/2020

Извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - редни број 31/2019

Радови на постављању звучне баријере на објекту Палата правде у Београду - ЈН 25/2020

Oдржавање и унапређење апликације за вођење предмета у основним и прекршајним судовима -
ЈН 26/2020

Контакт центар и софтвер за прву линију подршке за ИКТ системе у правосуђу - ЈН 24/2020

Јавна набавка услуга - одржавање система УНИДОКС - ЈН 23/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ nа основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава, ЈН 22/2020

Јавнa набавкa услуга - одржавање апликације САПО уз припрему миграције на нови систем - ЈН 21/2020

Набавка намештаја за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 20/2020

Успостављање доменске инфраструктуре у јавним тужилаштвима - ЈН 19/2020.

Извођење радова на машинским инсталацијама дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 18/2020

јавни позив - посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство - ЈН 17/2020

Отворени поступак јавне набавке услуга - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 16/2020

Oтворени поступак јавне набавке услуга - увођење система аутоматизације процеса – Robotic Process Automation - ЈН 15/2020

Јавнa набавкa услуга у конкурентном поступку са преговарањем - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 14/2020

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 13/2020

Одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима - ЈН 12/2020

Одрживи развој портала, интернет презентација и електронске поште у надлежности Министарства правде - Јн 11/2020

услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 10/2020

Одрживи развој апликације „правосудни информациони систем“- ЈН 9/2020.

Одрживи развој апликације „промет непокретности“ - ЈН 8/2020

Набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење система „Е-аукција“ - ЈН 7/2020

Услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 2/2020

Услуга мале вредности - сервисирање и одржавање службених аутомобила марке Audi и Škoda - ЈН 5/2020

Услуга мале вредности - сервисирање и одржавање службених аутомобила марке Mazda - ЈН 6/2020

Јавнa набавкa услуга мале вредности - хигијенско одржавање службених возила - ЈН 4/2020

Праћење и анализа медијских објава - ЈН 3/2020

Израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу, ЈН 01/2020

Централизована јавна набавка број 6/2018 - путничко здравствено осигурање (Партија 3)

Централизована јавна набавка број 6/2018 - услуга осигурањa запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести (Партија 2)

Централизована јавна набавка број 6/2018 - услуга осигурањa запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде (Партија 1)

Услуга каско осигурања возила (Партија 2)

Централизована јавна набавка број 5/2018 - услуга обавезног осигурања возила (Партија 1)

Успостављање сервиса централизоване електронске огласне табле судова - ЈН 40/2019

Одржавање и даљи развој информационог система за надзор правосудних професија- ЈН 39/2019

Одржавање и унапређење апликације САПС уз припреме за увођење јединствене апликације судова опште надлежности-ЈН 38/2019

Јавна набавка добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда -унапређење инфраструктуре јавних тужилаштава - припреме за увођење централизованог информационог система - ЈН 37/19

Одржавањe и унапређење апликације Лурис - ЈН 36/2019

Јавну набавку радова у отвореном поступку - извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - ЈН 31/2019

Канцеларијски материјал за потребе Кабинета - ЈН 35/2019

Набавка књига-фототипских издања Мирослављевог јеванђеља - ЈН 34/2019

Проширивање функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и система еСУД- ЈН 33/2019

Успостављање сервиса за обраду и слање података из пословних апликација судова - ЈН 32/2019

Јавна набавка добара у отвореном поступку - унапређење инфраструктуре јавних тужилаштава – припреме за увођење централизованог информационог система -ЈН 30/2019

Одржавање и унапређење апликације АВП уз припремe за увођење јединствене апликације судова опште надлежности, ЈН 29/2019

Услуга каско осигурања возила – ŠKODA SUPERB ELEGANCE 3.6 PSI- ЈН 28/2019

Антивирусни програм за правосудне органе - ЈН 20/2019

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума који је закључила
Управа за заједничке послове републичких органа – набавка радних станице тип 2 (Партија 13) -
централизована јавна набавка број 2/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - пројекат ентеријера и намештаја за зграду правосудних органа у Крагујевцу - ЈН 26/2019

Рачунарски материјал - тонери - ЈН 27/2019

Израда техничке документације за решавање смештајно – техничких проблема правосудних органа у Нишу - ЈН 25/2019

РАЗВОЈ СИСТЕМА „Е-АУКЦИЈА“ , ЈН 24/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - проширење функционалности система за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа - ЈН 23/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење Контакт центра - ЈН 22/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење апликације СИПРЕС - ЈН 21/2019

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 1/2019

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 1/2019

Одржавање и унапређење апликације САПО уз успостављање напредне аналитике - ЈН 19/2019

Одржавањe система „Унидокс“ - ЈН 18/2019

Одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава - ЈН 17/2019

Одржавање NЕХTBIZ софтвера - ЈН 16/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавањe и унапређење апликације за судску праксу у судовима - ЈН 15/2019

Усклађивање рада правосудних органа са стандардима безбедности ИКТ система од посебног значаја - ЈН 14/2019

Писано и усмено превођење, ЈН 10/2019

Набавка рачунарске и сигурносне опреме за oбjeкат Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду/ Procurement of Computer and security equipment for Palace of Justice building in 17a Savska street, Belgrade

Унапређење рада судова кроз идентификацију и документовање пословних процеса - ЈН 13/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - куповина таблица за означавање у ,,Палати правде“ - ЈН 11/2019

Услуга каско осигурања возила – ŠKODA SUPERB ELEGANCE 3.6 PSI, ЈН 12/2019

Одрживи развој апликације „Правосудни информациони систем“- ЈН 9/2019

Унапређење смештајних капацитета и рада дата центра - редни број 7/2019

Отворени поступак јавне набавке услуга - одрживи развој апликације ,,промет непокретности" 8/2019

Oтворени поступак јавне набавке добара - побољшање услова рада судова - набавка хардверске опреме за кориснике, ЈН 6/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда Главног пројекта заштите од пожара – Израда сепарата измена и допуна насталих у току градње за радове на реконструкцији објекта ,,Палата правде“ у Београду- ЈН 5/2019

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - технички преглед објекта ,,Палата правде“ у Београду, ул. Савска 17а - ЈН 3/2019

Набавка намештаја за oбjeкат Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду/ Procurement of furniture for Palace of Justice building in 17a Savska street, Belgrade

Праћење и анализа медијских објава, ЈН 02/2019

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга каско осигурања возила (Партија 2) - централизована јавна набавка број 5/2018

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга обавезног осигурања возила (Партија 1) -централизована јавна набавка број 5/2018

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – осигурање запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести (Партија 2) - централизована јавна набавка број 6/2018

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде (Партија 1) -централизована јавна набавка број 6/2018

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – путничко здравствено осигурање (Партија 3) - централизована јавна набавка број 6/2018

Одржавање и унапређење портала у надлежности Министарства правде, ЈН 1/2019

Централизован јавна набавка услуга мобилне телефоније на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 7/2018

Отворени поступак јавне набавке услуга - одрживи развој портала, интернет презентација и електронске поште у надлежности Министарства правде - ЈН 43/2018

Одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу, ЈН 42/2018

Одржавањe и унапређење апликације САПС, ЈН 41/2018

Отворени поступка јавне набавке услуга - одржавање и унапређење апликације Лурис - ЈН 40/2018

Сервисирање службених аутомобила марке Audi и Škoda - ЈН 38/2018

Услуге проширивања функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и успостављање система e-filing-а у привредним судовима, ЈН 39/2018

Унапређење мрежне инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром јавних тужилаштава - ЈН 37/2018

Одржавање и даљи развој информационог система за надзор правосудних професија - ЈН 34/2018

Одржавањe и унапређење комуникационе мреже правосуђа - ЈН 36/2018

Услуга одржавањe и унапређење апликације АВП, ЈН 35/2018

Jавнa набавкa у отвореном поступку - услуга посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство, редни број 33/2018

Одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 31/2018

Куповина архивских-магацинских полица за објекат Палата правде у Београду - ЈН 27/2018

Одржавањe система „Унидокс“ - ЈН 28/2018

Успостављање и унапређење хардверске инфраструктуре за основне судове кроз успостављање доменске инфраструктуре - ЈН 25/2018

Одржавањe и унапређење Контакт центра - ЈН 26/2018

Увођење централизованог информационог система у привредне судове -
ЈН 30/2018

Техничка асистенција током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 29/2018

Јавна набавка добара - бензин - горива за службена возила, ЈН 24/2018

Одржавање и унапређење апликације САПО, ЈН 23/2018

Пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу - ЈН 18/2018

Унапређење рада судова кроз идентификацију и документовање пословних процеса
ЈН 21/2018

Стручни надзор у смислу спровођења мера заштите од пожара током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата Правде у Београду, ЈН 22/2018

Одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима ЈН 16/2018

Екстерна провера усклађености са међународним стандардима (ИСО), ЈН 15/2018

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 19/2018

Јавна набавка добара у отвореном поступку - систем за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа ЈН 20/2018

Јавна набавка услуга у отвореном поступку одржавања и унапређења апликације СИПРЕС система број ЈН 17/2018

Куповина клима уређаја за Основни суд у Лазаревцу редни број ЈН 14/2018.

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2017

Јавна набавка радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, број набавке 13/2018

Пројектантски надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 12/2018

Стручни надзор у смислу спровођења мера заштите од пожара током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 6/2018

Јавна набавка - координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 11/2018

Јавна набавка - одржавање софтвера за судску праксу у судовима, ЈН 10/2018

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – прање службених аутомобила, ЈН 9/2018

Набавка услуга мале вредности - сервисирање службених аутомобила марке Mazda, редни број 8 /2018

Непредвиђени радови на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 5/2018

Јавна набавка добара у поступку мале вредности – куповина намештаја за правосудне органе у Аранђеловцу, ЈН 4/2018

Централизована јавна набавка услуга осигурања – осигурање запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Централизована јавна набавка услуга осигурања – осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде (Партија 1), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – прање службених аутомобила, ЈН 3/2018

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – праћење и анализа медијских објава, ЈН 2/2018

Централизована јавна набавка услуга осигурања – услуга каско осигурања возила (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Централизована јавна набавка услуга осигурања – услуга обавезног осигурања возила (Партија 1), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Централизована јавна набавка услуга осигурања – путничко здравствено осигурање (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Јавна набавка непредвиђених радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 1/2018

Централизована јавна набавка горива и мазива - Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2017

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина клима ормана, ЈН 43/2017

Јавна набавка услуга одржавања Портала судова, ЈН 42/2017

Јавна набавка услуга одржавања Централне платформе за развој интернет страница правосудних органа, ЈН 41/2017

Јавна набавка услуга одржавања система за вођење регистара, шифарника и евиденција, ЈН 40/2017

Јавна набавка антивирусног софтвера за потребе правосудних органа, ЈН 39/2017

Јавна набавка услуга одржавања интернет презентација, ЈН 38/2017

Јавна набавка намештаја за Прекршајни суд у Панчеву, ЈН 37/2017

Јавна набавка услуга одржавања инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing), ЈН 36/2017

Јавна набавка непредвиђених радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 35/2017

Јавна набавка непредвиђених радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 34/2017

Јавна набавка намештаја за потребе Основног јавног тужилаштва, Прекршајног суда и Основног суда у Лазаревцу, ЈН 33/2017

Одржавање САПС пословног софтвера, ЈН 32/2017

Јавна набавка услуга одржавања комуникационе мреже судова, ЈН 31/2017

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 30/2017

Јавна набавка услуга мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу 29/2017

Јавна набавка услуга у отвореном поступку одржавање система Лурис, ЈН 27/2017

Јавна набавка радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, ЈН 26/2017

Јавна набавка услуга израде стручног мишљења о могућности доградње зграде Трећег основног суда у Београду, ЈН 25/2017

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, ЈН 24/2017

Услуга одржавања Унидокс апликације, број набавке 23/2017

Услугa одржавања САПО пословног софтвера, редни број 22/2017

Jавнa набавкa одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, број набавке 21/2017

Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, број набавке 20/2017

Јавна набавка радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде првавосудних органа у Лазаревцу, број набавке 19/2017

Јавна набавка мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности 18/2017

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање Контакт центра, ЈН 17/2017

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима, ЈН 16/2017

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Јавна набавка услуга одржавања СИПРЕС система, ЈН 15/2017

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 14/2017

Јавна набавка радова у отвореном поступку - реконструкција и адаптација зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 13/2017

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина тонера, ЈН 12/2017

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја за Прекршајни суд у Пожаревцу, ЈН 11/2017

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача – уређаји за штампање Тип 8 (Партија 14), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016 – други део

Јавна набавка непредвиђених радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 10/2017

Јавна набавка услуга израде техничке документације за извођење радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 9/2017

Јавна набавка услуга пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 8/2017

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda - поновљени поступак, ЈН 7/2017

Јавна набавка добара - куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу, ЈН 6/2017

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 5/2017

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Škoda и Audi, ЈН 4/2017

Јавна набавка услуга праћења и анализе медијских објава, ЈН 3/2017

Јавна набавка услуга прања службених аутомобила, ЈН 2/2017

Централизована јавна набавка услуге путничког здравственог осигурања, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Јавна набавка ауто гума за службене аутомобиле, ЈН 1/2017

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Централизована јавна набавка услуге каско осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Централизована јавна набавка услуге обавезног осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Централизована јавна набавка услуге мобилне телефоније, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2016

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 41/2016

Јавна набавка услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 40/2016

Јавна набавка услуга одржавања Портала судова, ЈН 39/2016

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 38/2016

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 37/2016

Јавна набавка услуга успостављања и унапређења хардверске инфраструктуре у судовима опште надлежности, ЈН 36/2016

Jавна набавка добара - унапређење рада привредних судова, ЈН 35/2016

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 34/2016

Јавна набавка услуга развоја информационог система за надзор правосудних професија, ЈН 33/2016

Јавна набавка услуга одржавања интернет презентација, ЈН 32/2016

Јавна набавка услуга одржавања Контакт центра, ЈН 31/2016

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде), ЈН 30/2016

Јавна набавка услуга успостављања електронских регистара, евиденција и шифарника, ЈН 29/2016

Јавна набавка услуга израде централне платформе за развој интернет страница правосудних органа, ЈН 28/2016

Јавна набавка услуга успостављања инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing), ЈН 27/2016

Јавна набавка услуга одржавања комуникационе мреже судова, ЈН 26/2016

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима, ЈН 25/2016

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 24/2016

Јавна набавка услуга одржавања ЛУРИС апликације, ЈН 23/2016

Јавна набавка услуга одржавања САПС пословног софтвера, ЈН 22/2016

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у јавним тужилаштвима, ЈН 21/2016

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 20/2016

Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство, ЈН 19/2016

Јавна набавка рaдoвa рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду - Унапређење објеката правосудних органа

Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings

Јавна набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, ЈН 18/2016

Јавна набавка стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 17/2016

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 16/2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
-таблице за означавање-
Редни број 15/2016

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање САПО пословног софтвера, ЈН 14/2016

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 13/2016

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - сервисирање и одржавање службених возила, ЈН 12/2016

Јавна набавка добара у отвореном поступку - таблице за означавање 11/2016

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем фасадерских и других радова на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 10/2016

Јавна набавка радова у отвореном поступку - фасадерски и други радови на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 9/2016

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - технички преглед зграда правосудних органа, ЈН 8/2016

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - читачи бар кодова, ЈН 7/2016

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 6/2016

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - праћење и анализа медијских објава, ЈН 5/2016

Јавна набавка радова у отвореном поступку - изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 4/2016

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање СИПРЕС система, ЈН 3/2016

Претходно обавештење о намери спровођења отворених поступака јавних набавки добара, услуга и радова у 2016. години

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - осигурање запослених и службених аутомобила, ЈН 2/2016

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - непредвиђени радови на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 1/2016

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

’Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 48/2015

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - одржавање Портала судова са пратећим сервисима, ЈН 47/2015

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - техничка контрола техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 46/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 45/2015

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа рада система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности, ЈН 44/2015

Јавна набавка радова у отвореном поступку - рушење зграде у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 11 у Ужицу, ЈН 43/2015

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – техничка контрола техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 42/2015

Јавна набавка добара у отвореном поступку – рачунарска опрема за правосудне органе, редни број 41/2015

Јавна набавка добара у отвореном поступку – развој центара за смештај података, редни број 40/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање Портала судова са пратећим сервисима, редни број 39/2015

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени радови на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 38/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање серверске опреме у судовима, редни број 37/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – израда техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 36/2015

Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ
ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање САПС пословног софтвера, редни број 35/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање ЛУРИС пословног софтвера, редни број 34/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање и даље унапређење интернет презентација, редни број 33/2015

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 32/2015

Јавна набавка радова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 31/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – успостављање и одржавање комуникационе мреже судова, редни број 30/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 29/2015

Јавна набавка радова у отвореном поступку – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 28/2015

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 27/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе правосудних органа, редни број 26/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 25/2015

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 24/2015.

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - одржавање рачуноводственог софтвера NextBIZ, редни број 23/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја и опремање ентеријера зграде Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14, редни број 22/2015.

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - успостављање комуникационе мреже судова на локацији Извршног одељења Првог основног суда у Београду, редни број 20/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 21/2015

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - израда техничке спецификације за развој центара за смештај података, редни број 19/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 18/2015

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 17/2015

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - техничка контрола Главног пројекта изградње зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, редни број 16/2015.

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - пројектантски надзор над извођењем радова на згради у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 15/2015

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - одржавање и сервисирање службених аутомобила, редни број 14/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање САПО пословног софтвера, редни број 13/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 12/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 12/2015

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина ауто гума, редни број 11/2015

Уговор о прoдaји рачунарског материјала (тонера) - централизована јавна набавка

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и даљи развој Контакт центра, редни број 10/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и даље унапређење интернет презентација, редни број 9/2015

Јавна набавка добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - закуп пословног простора, редни број 8/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој пословног информационог система министарства, редни број 7/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке документације за изградњу зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, редни број 6/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој центара за смештај података, редни број 5/2015

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 4/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој основних регистара података, редни број 3/2015

Јавна Набавка добара мале вредности - дневна, недељна и месечна штампа, редни број 2/2015

Јавна набавка услуга мале вредности - праћење и анализа медијских објава, редни број 1/2015

Уговор о пружању услуге мобилне телефоније - централизована јавна набавка

Претходна обавештења о Јавним набавкама у 2015. години

Јавна набавка радова из кредита ЕИБ

ЈН – Унапређење објеката правосудних органа 

Јавна набавка 26/2014 Министарства правде

ЈН 26/2014 - Јавна набавка добара мале вредности - Новогодишњи и божићни поклони путем новчаних честитки

Јавна набавка 25/2014 Министарства правде

ЈН 25/2014 - Јавна набавка услуга - Одржавање софтвера САПС 

Јавна набавка 24/2014 Министарства правде

ЈН 24/2014 - Јавна набавка услуге закупа пословног простора за потребе Прекршајног суда у Рашкој

Јавна набавка 23/2014 Министарства правде

ЈН 23/2014 - Јавна набавка добара мале вредности - куповина рачунарске опреме

Јавна набавка 19/2014 Министарства правде

Јавна набавка 19/2014 - Одржавање серверске опреме

Јавна набавка 20/2014 Министарства правде

ЈН 20/2014 - Јавна набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ

Јавна набавка 22/2014 Министарства правде

ЈН 22/2014 - Јавна набавка услуга одржавања Портала судова са пратећим сервисима

Јавна набавка 18/2014 Министарства правде

JH 18/2014 - Јавнa набавкa услуга посредовањa при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство 

Јавна набавка 21/2014 Министарства правде

ЈН 21/2014 Јавна набавка услуга одржавања софтвера САПС

Јавна набавка 17/2014 Министарства правде

ЈН 17/2014 - Успостављање и одржавање комуникационе мреже судова

Јавна набавка 16/2014 Министарства правде

JN 16/2014 - Јавна набавка услуга у отвореном поступку - Техничка контрола Главног
пројекта адаптације и санације објекта у улици Устаничка број 14. у Београду.

Јавна набавка 15/2014 Министарства правде

JN 15/2014 - Јавна набавка услуга техничког прегледа објекта Првог основног суда у Београду (Бивши Аероинжењеринг).

Јавна набавка 14/2014 Министарства правде

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - имплементација и одржавање АВП софтвера у новооснованим судовима и одржавање АВП софтвера у постојећим судовима, редни број 14/2014

Јавна набавка 13/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 13/2014 - Куповина намештаја и опремање ентеријера зграде Првог основног суда (Аероинжињеринг)

Јавна набавка 12/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 12/2014 - Израда пројекта за Устаничку 14

Јавна набавка 11/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 11/2014 - Одржавање и ажурирање апликације за Посебан бирачки списак националних мањина.

Јавна набавка 10/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 10/2014 - Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резевацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство.

Јавна набавка 9/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 9/2014 - Одржавање ДМС система Spider.NET.

Јавна набавка 8/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 8/2014 - Усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа и других докумената на српски језик и са српског језика.

Јавна набавка 7/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 7/2014 - Техничка контрола главног пројекта реконсрукције и адаптације објекта Палата правде у ул. Савска бр. 17а у Београду.

Јавна набавка 6/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 6/2014 - Осигурање запослених

Јавна набавка 5/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 5/2014 - Прање службених аутомобила

Јавна набавка 4/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 4/2014 - Куповина дневних и недељних новина

Јавна набавка 3/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 3/2014 - Сервисирање и одржавање службених аутомобила

Јавна набавка 2/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 2/2014 - Техничка контрола Главног пројекта реконструкције објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду.

Јавна набавка 1/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 1/2014 - Аналитички електронски видео и прес клипинг.

Јавна набавка 22/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 22/2013 - Техничка контрола главног пројекта реконструкције објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду.

Јавна набавка 21/2013 Министарства правде и државне управе

Куповина добара – канцеларијски материјал, редни број 21/2013.

Јавна набавка 20/2013 Министарства правде и државне управе

Набавка новогодишњих и божићних поклона путем новчаних честитки, за децу запослених старости до 15 година живота, редни број 20/2013.

Јавна набавка 19/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 19/2013 – Израда техничке документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр 15 у Београду.

Јавна набавка 18/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 18/2013 – Куповина рачунарске опреме (два преносива рачунара) – отворени поступак

Јавна набавка 17/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 17/2013 - Услуге успостављања и одржавања комуникационе мреже
судова

Јавна набавка 16/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 16/2013 - Одрживи развој са услугама одржавања пословног софтвера за управљање предметима и садржајима у судовима (САПС) - отворени поступак

Јавна набавка 15/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 15/2013 - Услуге консолидације функционалности јединственог бирачког списка – отворени поступак

Јавна набавка 14/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 14/2013 - Услуге посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство - отворени поступа