Група за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом

Група за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године обавља послове који се односе на: 

-       сарадњу са наведеним трибуналом и извршење обавеза које за Републику Србију произилазе из Резолуције Савета безбедности бр. 827 (1993) и Статута Међународног кривичног трибунала, на основу којег ће надлежни органи одлучивати о уступању кривичног поступка и предаји оптужених наведеном трибуналу;

-       спровођење судских одлука МКТЈ и указивање правне помоћи његовим истражним и судским органима;

-       сарадњу са другим државним органима, судовима и другим органима и организацијама који учествују у поступку сарадње са МКТЈ и одбранама оптужених;

-       сачињавање извештаја, студијско-аналитичких и информационих материјала;

-       пружање техничке помоћи Националном савету за сарадњу са МКТЈ;

-       обавља послове који се односе на пружање материјалне помоћи оптуженима и члановима њихових породица у складу са важећим прописима;

-       евидентирање и кретање предмета који се односе на сарадњу са МКТЈ;

-       обавља и друге послове из делокруга Групе