Јавне набавке

Јавна набавка - клима уређаји - 10.12.2020. година

Позив за подношење понуда 17.11.2020

Добра/опрема за потребе службе за обезбеђење у Окружном затвору у Београду у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ИЗРАДA ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 3 ЈНМВ/20

Радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду ЈНОП 1/2020

Лекови са Листе А и А1 Листе лекова за 2020, ЈН 404-2/20-04

Новогодишњи пакетићи - јавна набавка

Радови на адаптацији паркинга у Окружном затвору у Београду, поновљена ЈНМВ 6/2019

Радови на радови на реконструкцији електронапајања и прерасподелу електричне снаге објекта, ЈНМВ 07/2019

Радови на адаптацији паркинга у Окружном затвору у Београду, ЈНМВ 6/2019

Jавнa набавкa добра/опреме за потребе службе за обезбеђење у Окружном затвору у Београду у отвореном поступку, ЈН 03/2019

Услуга израде пројектно техничке документације постављања „небо жице“ на притворском делу у оквиру посебне притворске јединице редни број ЈНМВ 5/2019

Поступак за јавну набавку добара - намирнице за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 2/2019

Обавештење о покретању поступка ЈН 08/2019

Јавна набавка мале вредности добара - машина за прање судова за потребе ресторана друштвене исхране

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДНОГ ЗИДА ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРИТВОРСКОГ БЛОКА 3.2 У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ. ЈНОП 1/2019

Радови на оградном делу објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору у Београду, ЈНОП 5/2018

Јавна набавка добара - набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду, ЈН 7/2018

Јавна набавка намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду, ЈНOП 6/2018

Jавнa набавкa услуга израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду

Јавна набавка мале вредности услуге годишњег сервиса и чишћења котлова и чишћење димњака

Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање објекта за потребе Окружног затвора у Београду, број 4 ЈНМВ/18

Набавка услуга надзора над извођењем радова у Окружном затвору у Београду

Јавна набавка радова адаптација притворског блока 2.2. - отворени поступак
Јавна набавка редни број ЈНОП 1/2018

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал за потребе Окружног затвора у Београду, број 3 ЈНМВ/18

Набавка услуга поправке опреме за безбедност /рендгенског безбедносног уређаја произвођача Smiths Heimann gmbh, Wiesbaden

Jавнa набавкa намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
редни број ЈНOП 8/2017

Набака опреме са уградњом за потребе котларнице у Окружном затвору у Београду

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - додатни радова на адаптацији притвореничког блока
ЈН бр. 1ПП/17

Јавна набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Набавка намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
Јавна набавка добара број 8/2017

Услуге надзора над адаптацији притворског блока у Окружном затвору
ЈН 4/17

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 5.2. у отвореном поступку
редни број ЈНОП 1.3.1/17

Адаптација притворског блока 5.2. за потребе Окружног затвора у Београду

Предмет јавне набавке добара у поступку набавке мале вредности - опрема за уградњом за потребе система видео техничког надзора и IT система и телефоније, број ЈНМВ 2/17

Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање Окружног затвора у Београду

Јавна набавка добара: Електрична енергија за потребе снабдевања Оркружног затвора у Београду

Јавна набавка мале вредности добара број: 11/16
Предмет набавке: набавка са уградњом Battery packovа
за потребе Окружног затвора у Београду

Радови на извођењу електроенергетског напајања на анексу електричног ормара у Окружном затвору у Београду, а ради прикључења нових потрошача

Јавна набавка услуга сервисирања котларнице

Јавна набавка добара по партијама
Поновљени поступак за:

Партија 2 - Силос за брашно за потребе пекаре

Набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Набавка прехрамбених производа за потребе исхране лицима лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Јавна набавка добара по партијама Партија 1 - опрема за опремање пекаре
Парија 2 Силос за брашно за потребе пекаре
Редни број ЈНОП 4/16

Поступак јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду
ЈН 7П ЈНМВ/2016

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектно техничке документације

Редни број набавке 7ЈНМВ/16

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 4.2.

Јавна набавка радова: адаптације притворског блока 4.2. и магацина пекаре за потребе Окружног затвора у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

редни број ЈНОП 01/16

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14, објављује- КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА:
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈАВНА НАБАВКАредни број ЈНОП 01/16

Јавна набавка мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Окружни затвор у Београду објављује -Јавну набавку мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара у области одбране и безбедности 18/2015

Јавнa набавкa прехрамбених производа за потребе исхране лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду, редни број 9/2015